Üsküdar Belediyesi, Beylerbeyi Stadı için ilan verdi

Üsküdar Belediyesi tarafından tadilat ve yenileme çalışmaları devam eden Beylerbeyi Stadyumu suni çim yenilenmesi ve tadilatı yapılacak.

Üsküdar Belediyesi, Beylerbeyi Stadı için ilan verdi
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Google News'de Takip Et

Üsküdar Belediyesi tarafından tadilat ve yenileme çalışmaları devam eden Beylerbeyi Stadyumu suni çim yenilenmesi ve tadilatı yapılacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in seçim vaatleri arasında yer alan ''Beylerbeyi Spor Vadisi'' projesi uzun Üsküdarlıların yıllardır hayalini kurduğu bir projeydi, fakat spor kulüpleri ve semt sakinlerinin uzun yıllar beklemesine rağmen bir türlü hayata geçemeyen projede ilk etapta bazı girişimler yapılsa da ilerleme sağlanamamıştı. Üsküdar Belediyesi tarafından ilan.gov.tr'de yayınlanan resmi ilanda ''204 Kalem tür ile Beylerbeyi Stadyumu Suni Çim Yenilenmesi ve Tadilat Yapımı'' için ihale açılacağı duyuruldu.

BEYLERBEYİ SPOR VADİSİ PROJESİ

Beylerbeyi Spor Vadisi Projesi nedir? Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 2014 ve 2019 yıllarındaki yerel seçim vaatleri arasında yer alan proje Üsküdar spor kulüpleri spor camiasında çok güzel ve olumlu bir tepkiler almıştı. 2016 yılında Başkan Hilmi Türkmen'in bizzat organize ettiği törenle protokol yapılan Beylerbeyi Spor Vadisi'nin tanıtımı da gerçekleştirilmişti. Geçen yıllar içinde gerek ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konumdan kaynaklanan ekonomik sorunlar ve gerekse gelişen olağanüstü beklenmedik siyasi gelişmelerle bir türlü gerçekleşemeyen spor vadisi projesi hayata henüz geçirilebilmiş değil. Hal böyle olunca Beylerbeyi 75. Yıl Stadı çevre spor kulüpleri için çok önemli bir spor alanı başta bölge spor kulüpleri Çengelköyspor, Beylerbeyispor ve Anadolu Üsküdar 1908 Spor başta olmak üzere bir çok kulüp maçlarını yıllarca başka ilçelerde oynamak zorunda kalmıştı. Çengelköyspor'un bu yıl 3. Lige yükselmesiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nunda girişimleriyle Beylerbeyi 75. yıl stadının mevcut fiziki hali iyileştirilerek profesyonel futbol müsabakalarının oynanabilmesi için alt ve üst yapısının tekrardan yenilenmesi için karar alınmış ve bu ihale ile eksiklerinin giderilmesi kararlaştırılmış.

Beylerbeyi Spor Vadisi Projesi

BAŞKAN TÜRKMEN'DEN İKİ STAD SÖZÜ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 2016 yılında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı makamında misafir etmiş ve keyifli geçen bir sohbetin ardından, Beylerbeyi bölgesinde iki yeni stadyum projesinin hayata geçirileceğinin müjdesini vermişti.

Başkan Türkmen, ''Üsküdar'ımızda doğru düzgün stadımız yok. Varolan statlar da ne yazık ki yeterli değil. Ancak bizim yönetimimiz süresince bu sorunun ortadan kalkması için birçok proje geliştirmiş durumdayız,'' diyerek iki stad müjdesi vererek bölgenin durumunu şu sözlerle ifade etmişti;

''Bildiğiniz üzere Beylerbeyi Stadının olduğu bölge vakıfların mülkiyetinde. Üsküdar Belediyesi olarak bu alanı 25 seneliğine kiraladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üsküdar Belediyesi'nin ortak çalışması sonucunda bu bölgeye iki adet yeni stat yapacağız. Allah'ın izniyle bu yıl içinde hazırladığımız proje uygulamaya geçecek. Üsküdar'ımıza yeni statlar yapılması konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatları bulunuyor. Beylerbeyi'ni Cumhurbaşkanımızın da yetkisiyle tam bir spor vadisine dönüştüreceğiz inşallah''.

İlan.gov.tr'de yayınlanan ilan metni;

SPOR TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

BEYLERBEYİ STADYUMU SUNİ ÇİM YENİLENMESİ VE TADİLAT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/500960

1-İdarenin

a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165313000 - 2165313273
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 204 Kalem tür ile Beylerbeyi Stadyumu Suni Çim Yenilenmesi ve Tadilat Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Beylerbeyi Stadyumu/Üsküdar
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Cad. No:35 Kat:4 Üsküdar / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 19.10.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi'nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde'' yer alan A/XVIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Cad. No:35 Kat:4 Üsküdar / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Üsküdar Belediye Başkanlığınca yapılacak ihalede uygulanacak sınır değer katsayısının (N) = 1,00 olarak belirlendiğine dair 06/05/2020 tarihli ve 31119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kaynak: ilan.gov.tr / uskudar.bel.tr


Puan Ver 5Puan Ver 5Puan Ver 5Puan Ver 5Puan Ver 5

Spor

En Çok Okunan Haberler

+4
°
C
+
-1°
Uskudar
Pazartesi, 14
Salı
+ +
Çarşamba
+ +
Perşembe
+ +
Cuma
+ +
Cumartesi
+
Pazar
+ +
7 Günlük Hava Tahmini

EN ÇOK OKUNANLAR

Üsküdar Nöbetçi Eczaneler Günlük Burç Yorumları
Üsküdar Haritası

GAZETELER

Hürriyet Dünya
Milat Sözcü
Yeni Şafak Türkiye
Takip Et :
Üsküdar 34 Feedburner
www.uskudar34.com © 2007-2022 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Destek ve Bilgi : [email protected]
Bu sayfa 0.03 saniyede yüklendi.

www.uskudar34.com web sitesinde yer alan tüm sayısal ve sözel içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri veya alıntı(kaynak gösterilerek) olup; ilgili konu hakkında uskudar34.com'un genel görüşünü yansıtmaz.

Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı uskudar34.com sorumlu tutulamaz.

sanalbasin.com üyesidir